www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Субота, 15 серпня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
Юстиція відкрита для людей!
Версія для друку Написати листа

Пане Павло, доброго дня! Зовсім скоро ми з дружиною чекаємо на народження другої дитини. Нашому старшому сину вже виповнилося 16 років, а я досі згадую всю бюрократичну тяганину та величезні черги у ДРАЦСі. Читаючи ваші інтерв’ю, я розумію, що Мін’юст спростив процедуру реєстрації народження дитини. Поясніть, будь ласка, детальніше, куди нам звернутися та які документи підготувати? Дякую.

Микола Наливайченко
Де можна зареєструвати народження малюка?

Зараз документи для реєстрації дитини можна подати:
у пологовому будинку (які взаємодіють з відділами ДРАЦС);
у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦСі);
у Центрі надання адміністративних послуг (за місцем фактичного народження дитини або за місцем проживання одного з батьків).

Як це зробити?

Уряд Володимира Гройсмана зробив послуги з реєстрації народження дитини більш доступними і зручними. Для того, щоб зареєструвати новонароджену дитину, Ви можете оформити заяву в електронній формі на сайті Міністерства юстиції www.dracs.minjust.gov.ua. У такому випадку до заяви необхідно додати електронні копії документів, які потрібно буде відсканувати і прикласти електронний підпис заявника.

Зробити це може один із батьків, щоправда, попередньо має завести власний електронний кабінет і підтвердити свою особу для системи через ЕЦП (електронний цифровий підпис) або Bank ID.

Під час державної реєстрації батьки мають визначитись з іменем дитини, прізвищем, яке буде носити дитини (у разі різних прізвищ батька та матері).

Для визначення походження дитини від матері надається медичне свідоцтво про народження, від батька – свідоцтво про шлюб або спільна заява батьків про визнання батьківства (якщо вони не перебувають у шлюбі).

Для зазначення в актовому записі «громадянства батьків» надаються їх паспорти або паспортні документи.

В який термін потрібно реєструвати дитину?

Батьки повинні зареєструвати народження дитини не пізніше одного місяця від дня її народження. Державна реєстрація народження дитини, проводиться в день звернення.
Зауважу, несвоєчасна, без поважної причини, реєстрація батьками народження дитини в державних органах тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 51 грн.

Які документи потрібно подати батькам для реєстрації в держорганах влади?

Разом із заявою про державну реєстрацію народження дитини батьки мають надати лікарське свідоцтво про народження, яке оформлюється безпосередньо в пологовому будинку під час виписки та паспорти або документи, що засвідчують особи батьків (хоча б одного з них), свідоцтво про шлюб.

Однак, якщо документ, що засвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений (втрата паспорта, його переоформлення), то орган державної реєстрації не має права відмовити в реєстрації дитини. У цьому випадку вказуються відомості на підставі свідоцтва про шлюб.

Що ще може знадобитися для реєстрації?

У переліку паперів для держреєстрації малюка обов'язково мусить бути документ, на підставі якого вносяться дані про батька. Це може бути свідоцтво про шлюб, спільна заява матері та батька дитини, заява матері. За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка в паспорті заявника або паспортах матері та батька дитини.

Крім того, у разі наявності причин, з яких батьки не можуть особисто зареєструвати народження дитини, реєстрація може бути проведена за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника установи охорони здоров'я, де народилася чи перебуває дитина. Такий заявник надає паспорт або паспортний документ, що засвідчує його особу.

Важливо пам'ятати, що зареєструвати народження дитини може один з батьків, якщо вони перебувають у шлюбі і мають спільне прізвище. У разі якщо прізвища батьків дитини різні або вони не перебувають у шлюбі, тоді для державної реєстрації народження обов'язкова присутність обох батьків.

Як подати заявку на «дитячі гроші»?


Призначення та виплата допомоги під час народження дитини здійснюється органом соціального захисту населення за адресою реєстрації (прописки) батьків або за місцем фактичного проживання батька чи матері дитини. Документи, необхідні для призначення виплат, подаються особисто або он лайн, але не пізніше 12 місяців з дня народження дитини. У разі пропуску зазначеного періоду право на отримання допомоги втрачається.

Електронної послугою з оформлення дитячої допомоги можна скористатися на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України www.msp.gov.ua або на Єдиному державному порталі адміністративних послуг www.my.gov.ua. Якщо зробити це з використанням ЕЦП, то за новими правилами допомога призначається не пізніше наступного робочого дня.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з даного приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій Україні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
Господин Павел, добрый день! Совсем скоро мы с женой ждем рождения второго ребенка. Нашему старшему сыну уже исполнилось 16 лет, а я до сих пор вспоминаю всю бюрократически тяганину и огромные Очереди в ДРАЦС. Читая Ваши интервью, я понимаю, что Минюст упростит процедуру регистрации рождения ребенка. Объясните, пожалуйста, подробнее, куда нам обратить и Какие документы подготовить? Спасибо.
Николай Наливайченко

Где можно зарегистрировать рождение ребенка?

Сейчас документы для регистрации ребенка можно предоставить:
• в роддоме (которые взаимодействуют с отделами ДРАЦС)
• в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС)
• в Центре предоставления административных услуг (по месту фактического рождения ребенка или по месту жительства одного из родителей).

Как это сделать?

Правительство Владимира Гройсмана сделало услуги по регистрации рождения ребенка более доступными и удобными. Для того, чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка, Вы можете оформить заявление в электронной форме на сайте Министерства юстиции www.dracs.minjust.gov.ua. В таком случае к заявлению необходимо приложить электронные копии документов, которые нужно будет отсканировать и приложить электронную подпись заявителя.

Сделать это может один из родителей, правда, предварительно должен завести собственный электронный кабинет и подтвердить свою личность для системы через ЭЦП (электронная цифровая подпись) или Bank ID.

При государственной регистрации родители должны определиться с именем ребенка, фамилии, которое будет носить ребенка (в случае разных фамилий отца и матери).

Для определения происхождения ребенка от матери предоставляется медицинское свидетельство о рождении, от отца - свидетельство о браке или совместное заявление родителей о признании отцовства (если они не находятся в браке).

Для указания в актовой записи «гражданства родителей» предоставляются их паспорта или паспортные документы.

В какой срок нужно регистрировать ребенка?

Родители должны зарегистрировать рождение ребенка не позднее одного месяца со дня его рождения. Государственная регистрация рождения ребенка, проводится в день обращения.
Замечу, несвоевременная, без уважительной причины, регистрация родителями рождения ребенка в государственных органах влечет за собой наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 51 грн.

Какие документы нужно подать родителям для регистрации в госорганах власти?

Вместе с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка родители должны предоставить врачебное свидетельство о рождении, которое оформляется непосредственно в роддоме при выписке и паспорта или документы, удостоверяющие личности родителей (хотя бы одного из них), свидетельство о браке.

Однако, если документ, удостоверяющий личность одного из родителей, по уважительным причинам не может быть предъявлен (потеря паспорта, его переоформление), то орган государственной регистрации не имеет права отказать в регистрации ребенка. В этом случае указываются сведения на основании свидетельства о браке.

Что еще может понадобиться для регистрации?

В перечне бумаг для госрегистрации малыша обязательно должен быть документ, на основании которого вносятся данные об отце. Это может быть свидетельство о браке, совместное заявление матери и отца ребенка, заявление матери. При отсутствии свидетельства о браке подтверждением зарегистрированного брака может быть отметка в паспорте заявителя или паспортах матери и отца ребенка.

Кроме того, при наличии причин, по которым родители не могут лично зарегистрировать рождение ребенка, регистрация может быть проведена по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, где родился и находится ребенок. Такой заявитель предоставляет паспорт или паспортный документ, удостоверяющий его личность.

Важно помнить, что зарегистрировать рождение ребенка может один из родителей, если они состоят в браке и имеют общую фамилию. В случае если фамилии родителей ребенка разные или они не состоят в браке, то для государственной регистрации рождения обязательно присутствие обоих родителей.

Как подать заявку на «детские деньги»?

Назначение и выплата помощи при рождении ребенка осуществляется органом социальной защиты населения по адресу регистрации (прописки) родителей или по месту фактического проживания отца или матери ребенка. Документы, необходимые для назначения выплат, подаются лично или он лайн, но не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае пропуска указанного периода право на получение помощи теряется.

Электронной услугой по оформлению детских пособий можно воспользоваться на официальном сайте Министерства социальной политики Украины www.msp.gov.ua или на Едином государственном портале административных услуг www.my.gov.ua. Если сделать это с использованием ЭЦП, то по новым правилам пособие назначается не позднее следующего рабочего дня.Куда обращаться за более подробной консультацией и разъяснениями?

Если у вас остались вопросы по этому поводу, пожалуйста, звоните в контактный центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213 103, круглосуточно и бесплатно в пределах Украины. В центрах и бюро предоставление бесплатной правовой помощи по всей Украине вы можете получить юридическую консультацию и правовую защиту.

З повагою,відділ правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області_____________________________________Юстиція відкрита для людей!
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор