www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 4 червня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
Консультація Міністра
Версія для друку Написати листа

Шановний Павле Дмитровичу, вітаю! Розпочались літні канікули і ми з дитиною хочемо поїхати за кордон на відпочинок, однак колишній чоловік відмовляється надати нотаріальну згоду, хоча ми давно розлучені і донька за рішенням суду проживає зі мною. Підкажіть, будь ласка, як мені бути?


Світлана Попова

Завдяки другому пакету законів #ЧужихДітейНеБуває діти мають можливість безперешкодно виїхати за кордон, зокрема, для подорожей, лікування, спортивних змагань та навчання.

Як регулюється тимчасовий виїзд дитини за кордон при наявності боргу зі сплати аліментів?

Безперешкодно тимчасово поїхати з дитиною в іншу країну тому з батьків, який проживає з дитиною, можна, якщо інший з батьків, має заборгованість з аліментів понад 4 місяці. А для дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей, цей строк скорочено до 3 місяців.

Для цього потрібно звернутися до органів державної виконавчої служби або приватного виконавця, щоб отримати довідку про наявність в іншого з батьків заборгованості зі сплати аліментів.

При перетині державного кордону України необхідно пред’явити довідку про наявність заборгованості у другого з батьків зі сплати аліментів. Якщо мова йде про борг для утримання тяжкохворої дитини або дитини з інвалідністю, то необхідно подати також документ, що підтверджує хворобу дитини або її інвалідність.

Окремо хочу зазначити, що ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких перевищує 1 місяць.

Чи можна тимчасово виїхати з дитиною без дозволу другого з батьків строком до 1 місяця?

Вивезти дитину за кордон з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном може лише матір чи батько, який не перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи доньки. За виконання цієї умови достатньо поінформувати рекомендованим листом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини, якщо його місце проживання відомо. У листі має бути зазначена мета поїздки, куди їде дитина, а також на який термін покидає територію України.

При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини.

Важливо вчасно повернутися до України з дитиною строком до 1 місяця з дати виїзду.

Як поїхати з дитиною за кордон тому з батьків, хто проживає окремо від дитини?

Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кордон той з батьків, який проживає окремо від дитини, повинен належно виконувати батьківські обов'язки і, що найголовніше, не мати заборгованості зі сплати аліментів.

Йому потрібно звернутися з рекомендованим листом із повідомленням про вручення до того з батьків, з яким проживає дитина, за наданням нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за межі України.

У разі ненадання тим з батьків, який проживає з дитиною, у 10-денний строк з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон, потрібно звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон БЕЗ згоди другого з батьків.

При перетині державного кордону України пред’явити нотаріально посвідчену згоду другого з батьків або рішення суду про дозвіл на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.

Важливо вчасно повернутися до України з дитиною у строк, передбачений згодою або рішенням суду.

Яке покарання за порушення строку вивезення дитини?

Аби збалансувати права й обов’язки батьків, ми встановили реальну відповідальність для порушників.

За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні ця сума складає від 1700 до 3400 грн).

Окрім цього такі батько чи матір втратять на рік право виїзду за кордон з дитиною, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.

Окремо звертаю вашу увагу на те, що ці новели стосуються лише тих дітей, які проживають у неповних сім’ях. Для всіх інших наявність нотаріально засвідченого дозволу є обов’язковим.

Куди звертатися за більш детальними консультаціями та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з данного приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій Україні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Уважаемый Павел Дмитриевич, приветствую! Начались летние каникулы и мы с ребенком хотим поехать за границу на отдых, однако бывший муж отказывается предоставить нотариальную согласие, хотя мы давно в разводе и дочь по решению суда проживает со мной. Подскажите, пожалуйста, как мне быть?


Светлана Попова

Благодаря второму пакету законов # ЧужихДитейНеБывает дети имеют возможность беспрепятственно выехать за границу, в частности, для путешествий, лечения, спортивных соревнований и обучения.

Как регулируется временный выезд ребенка за границу при наличии долга по уплате алиментов?

Беспрепятственно временно поехать с ребенком в другую страну тому из родителей, который проживает с ребенком, можно, если другой родитель имеет задолженность по алиментам более 4 месяцев. А для детей с инвалидностью и тяжело больных детей, этот срок сокращен до 3 месяцев.

Для этого нужно обратиться в органы государственной исполнительной службы или частного исполнителя, чтобы получить справку о наличии у другого родителя задолженности по уплате алиментов.

При пересечении государственной границы Украины необходимо предъявить справку о наличии задолженности у второго родителя по уплате алиментов. Если речь идет о долге для содержания тяжелобольного ребенка или ребенка с инвалидностью, то необходимо представить также документ, подтверждающий болезнь ребенка или его инвалидность.

Отдельно хочу отметить, что эти нормы касаются всех поездок, даже тех, продолжительность которых превышает 1 месяц.

Можно временно выехать с ребенком без разрешения второго родителя сроком до 1 месяца?

Вывезти ребенка за границу с целью лечения, обучения, участия ребенка в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, ученических олимпиадах и конкурсах, спортивных мероприятиях, оздоровления и отдыха ребенка за границей может только мать или отец, который не препятствует другому родителю видеться с малышом и участвовать в воспитании своего сына или дочери. При выполнении этого условия достаточно проинформировать заказным письмом второго родителя о временном выезд ребенка, если его место жительства неизвестно. В письме должна быть указана цель поездки, куда едет ребенок, а также на какой срок покидает территорию Украины.

При пересечении границы Украины пограничнику необходимо предъявить решение суда или органа опеки об определении места жительства ребенка.

Важно вовремя вернуться в Украину с ребенком сроком до 1 месяца с даты выезда.

Как поехать с ребенком за границу тому из родителей, кто проживает отдельно от ребенка?

Для того, чтобы воспользоваться правом поездки с малышом за границу родитель, проживающий отдельно от ребенка, должен надлежащим образом выполнять родительские обязанности и, что самое главное, не иметь задолженности по уплате алиментов.

Ему нужно обратиться с заказным письмом с уведомлением о вручении к тому из родителей, с которым проживает ребенок, за предоставлением нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за пределы Украины.

В случае непредоставления тем из родителей, который проживает с ребенком, в 10-дневный срок с момента уведомления о вручении заказного письма нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу, нужно обратиться в суд с заявлением о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без согласия второго родителя.

При пересечении государственной границы Украины предъявить нотариально заверенное соглашение второго из родителей или решения суда о разрешении на выезд ребенка за границу без согласия второго родителя.

Важно вовремя вернуться в Украину с ребенком в срок, предусмотренный согласия или решением суда.

Какое наказание за нарушение срока вывоза ребенка?

Чтобы сбалансировать права и обязанности родителей, мы установили реальную ответственность для нарушителей.

За умышленное нарушение месячного срока установлена ​​административная ответственность - штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня эта сумма составляет от 1700 до 3400 грн).

Кроме этого такие отец или мать потеряют в год право выезда за границу с ребенком, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя.

Отдельно обращаю ваше внимание на то, что эти новеллы касаются только тех детей, проживающих в неполных семьях. Для всех остальных наличие нотариально заверенного разрешения является обязательным.

Куда обращаться за более подробными консультациями и разъяснениями?

Если у вас остались вопросы по данного поводу, пожалуйста, звоните в контактный центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213 103, круглосуточно и бесплатно в пределах Украины. В центрах и бюро предоставление бесплатной правовой помощи по всей Украине вы можете получить юридическую консультацию и правовую защиту.
З повагою,відділ правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області_____________________________________Юстиція відкрита для людей!
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор