www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Понеділок, 10 серпня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
Юстиція відкрита для людей!
Версія для друку Написати листа

Доброго дня, пане Міністре! Так трапилося в моєму житті, що потребую звернутися до адвоката за консультацією. Я сирота, працюю, але отримую мінімальну зарплату і платити за послуги адвоката не в змозі. Знайомі розповіли мені про те, що можна отримати державну безкоштовну правову допомогу. Розкажіть, будь ласка, що це і чи маю я право на таку допомогу?

Катерина Прибережна

Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість для певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»

Що таке безоплатна правова допомога?
Це правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, які не заборонені законом. Безоплатна правова допомога може бути первинною або вторинною.
У чому різниця між первинною та вторинною правовою допомогою?
Безоплатна первинна правова допомога (далі - БППД) полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
БППД включає такі види правових послуг:
· надання правової інформації;
· надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
· складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
· надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Безоплатна вторинна правова допомога (далі - БВПД) полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг:
· захист від обвинувачення;
· здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
· складання документів процесуального характеру.
Хто має право на безоплатну первинну правову допомогу?
Отримати безоплатну правову допомогу можуть громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, чи особи, які потребують додаткового захисту, які перебувають під юрисдикцією України.
Хто може отримати безоплатну вторинну правову допомогу?
Право на БВПД мають такі категорії осіб:
· особи, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів (4014 грн) для непрацездатних осіб;
· діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
· внутрішньо переміщені особи та громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
· особи, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт;
· особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;
· особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
· ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
· особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
· особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

Чи може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги?
Так, існують підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема:
· особа не належить до жодної з категорій осіб, які можуть претендувати на надання БВПД;
· надання неправдивих відомостей про себе або фальшивих документів, з метою віднесення до однієї із категорій осіб, які мають право на БВПД;
· вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;
· особі раніше надавалася БВПД з одного і того ж питання;
· особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням БВПД.

Як отримати допомогу?

Отримати правову допомогу можна, особисто звернувшись до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги. Контакти центрів та бюро ви можете знайти за адресою www.legalaid.gov.ua

Додатково для надання правових консультацій для вас цілодобово функціонує контакт-центр системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Окремо зазначу, що система надання безоплатної правової допомоги - це один з найуспішніших проектів Уряду Володимира Гройсмана.

Зараз в Україні працює 428 бюро правової допомоги, 23 регіональних та 84 місцевих центрів, загалом 535 точок доступу до правових послуг. Фактично, відділення мережі представлені по всій країні: від великого міста до найменшої ОТГ.
Ми постійно працюємо над розширенням доступу до послуг. Починаючи з листопада минулого року, особи з вадами слуху отримали можливість звернутися до контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги та отримати консультації і роз’яснення з правових питань.
Більше того, використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) значно спрощує доступ до документів, які підтверджують право людини на безоплатну вторинну правову допомогу.
Система безоплатної правової допомоги розвивається і на сьогодні є однією з найуспішніших систем безоплатної правової допомоги в Європі.
Добрый день, господин министр! Так случилось в моей жизни, что нуждаюсь обратиться к адвокату за консультацией. Я сирота, работаю, но получаю минимальную зрплату и платить за услуги адвоката не в состоянии. Знакомые рассказали мне о том, что можно получить государственную бесплатную правовую помощь. Расскажите, пожалуйста, что это и имею ли я право на такую помощь?
Екатерина Прибрежная

Право на бесплатную правовую помощь - гарантированная Конституцией Украины возможность получить в полном объеме бесплатную первичную правовую помощь, а также возможность для определенной категории лиц получить бесплатную вторичную правовую помощь, в случаях предусмотренных Законом Украины «О бесплатной правовой помощи»

Что такое бесплатная правовая помощь?
Это правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств Государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом. Бесплатная правовая помощь может быть первичной или вторичной.

В чем разница между первичной и вторичной правовой помощью?

Бесплатная первичная правовая помощь (далее - БППП) заключается в информировании лица о его правах и свободах, порядок их реализации, восстановления в случае их нарушения и порядок обжалования решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

БППП включает такие виды правовых услуг:

предоставление правовой информации;

• предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

• составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);

• оказание помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации.

Бесплатная вторичная правовая помощь (далее - БВПП) заключается в создании равных возможностей для доступа лиц к правосудию, и включает такие виды правовых услуг:

• защита от обвинения;

• осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на такую ​​помощь в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;

• составление документов процессуального характера.

Кто имеет право на бесплатную первичную правовую помощь?

Получить бесплатную правовую помощь могут граждане Украины и иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, находящихся под юрисдикцией Украины.

Кто может получить бесплатную вторичную правовую помощь?

Право на БВПП имеют следующие категории:

• лица, если их среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения, а также лица с инвалидностью, получают пенсию или пособие в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов (4014 грн) для нетрудоспособных лиц;

• дети, в том числе дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, пострадавшие в результате военных действий или вооруженного конфликта;

• внутренне перемещенные лица и граждане Украины, которые обратились с заявлением о постановке их на учет в качестве внутренне перемещенных лиц;

• лица, к которым применено административное задержание или административный арест;

• лица, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считаются задержанными;

• лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите»;

• ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;

• лица, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица;

• лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола.

Может ли быть отказано в предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи?
Так, существуют основания для отказа в предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи, в частности:

• лицо не принадлежит ни к одной из категорий лиц, которые могут претендовать на предоставление БВПП;

• предоставление ложных сведений о себе или фальшивых документов с целью отнесения к одной из категорий лиц, имеющих право на БВПП;

• требования лица о защите или восстановления его прав являются неправомерными;

• лицу ранее предоставлялась БВПП по одному и тому же вопросу;

• лицо использовала все национальные средства правовой защиты по делу, с которой обращается за предоставлением БВПП.

Как получить помощь?

Получить правовую помощь можно, лично обратившись в ближайший центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи. Контакты центров и бюро вы можете найти по адресу www.legalaid.gov.ua

Дополнительно для предоставления правовых консультаций для вас круглосуточно работает контакт-центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213 103. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные.

Отдельно отмечу, что система предоставления бесплатной правовой помощи - это один из самых успешных проектов Правительства Владимира Гройсмана.

Сейчас в Украине работает 428 бюро правовой помощи, 23 региональных и 84 местных центров, в общем 535 точек доступа к правовым услугам. Фактически, отделение сети представлены по всей стране: от большого города до последней ОТГ.
Мы постоянно работаем над расширением доступа к услугам. Начиная с ноября прошлого года, лица с нарушениями слуха получили возможность обратиться в контактный центр системы предоставления бесплатной правовой помощи и получить консультации и разъяснения по правовым вопросам.
Более того, использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) значительно упрощает доступ к документам, которые подтверждают право человека на бесплатную вторичную правовую помощь.
Система бесплатной правовой помощи развивается и на сегодняшний день является одной из самых успешных систем бесплатной юридической помощи в Европе.

З повагою,відділ правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор