www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 22 серпня 2019 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
Юстиція відкрита для людей
Версія для друку Написати листа

Пане Міністре! Я працював столяром на підприємстві майже півроку, отримував “наручно” зарплату, але, як з’ясувалося, офіційно мене ніхто не оформив. Про всі обов’язкові процедури при влаштуванні на роботу я дізнався вже потім, після інциденту. Як мені бути тепер?

В’ячеслав Мурований
Офіційне працевлаштування працівника - гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладання трудового договору.
При укладенні трудового договору існують певні вимоги до його форми: трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема у випадках, коли на цьому наполягає працівник.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.
Саме дотримання письмової форми трудового договору при працевлаштуванні дає працівнику можливість здійснювати захист своїх трудових прав в разі невиплати або затримки у виплаті заробітної плати, а також інших порушеннях трудового законодавства з боку роботодавця.
Що розуміється під нелегальним працевлаштуванням?
Нелегальним працевлаштуванням слід вважати наймання працівника на роботу без офіційного працевлаштування, тобто без укладання трудового договору.
Яка наступає відповідальність за використання найманої праці без укладення трудового договору?
Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у разі:
· фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
· оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;
· виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків.
У такому випадку на роботодавця накладається штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, а це на сьогодні складає 125 190 грн, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Також за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) встановлено адміністративну відповідальність, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, за грубе порушення законодавства про працювстановлено також кримінальну відповідальність, зокрема, за:
· незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою;
· інше грубе порушення законодавства про працю.
Такі дії караються:
· штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис до 51 тис грн;
· або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років;
· або виправними роботами на строк до 2-х років.

Які особливості відповідальності роботодавця відносно окремих категорій найманих працівників?
У випадку, коли роботодавець порушує норми законодавства в частині працевлаштування щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, карається:
· штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис до 85 тис грн);
· або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5-ти років;
· або виправними роботами на строк до 2-х років;
· або арештом на строк до 6-ти місяців.

Куди можна звернутись за захистом своїх прав?
У разі якщо роботодавець використовує найману працю особи, допускає її до робочого місця, однак відмовляється укласти трудовий договір, з цим питанням необхідно звернутись до:
· Територіального органу Державної служби України з питань праці
· Суду
Для встановлення факту трудових відносин в судовому порядку, рекомендовано мати докази, які підтверджують факт того, що працівник дійсно працював на користь роботодавця - це можуть бути будь-які письмові, фото -, відео -, аудіо докази, покази свідків. В разі задоволення позову, роботодавець буде зобов’язаний оформити трудові відносини та зробити записи до трудової книжки.
Хочу застерегти найманих працівників, які свідомо йдуть на роботу без офіційного працевлаштування. Пам’ятайте, неофіційне працевлаштування та отримання заробітної плати у «конверті» позбавляють Вас гарантованого права на захист з боку держави у тому числі, права на отриманняжитловихсубсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, права на пенсійне забезпечення та матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у разі відсутності страхового стажу.

У свою чергу, Мін’юст долучився до заходів щодо детінізації ринку праці. Завдяки співпраці з Державною службою України з питань праці зі свого боку ми посилюємо контроль за офіційним оформленням трудових відносин, насамперед, особами, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду, у тому числі заборгованість зі сплати аліментів.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Господин министр! Я работал столяром на предприятии почти полгода, получал "на руки" зарплату, но, как выяснилось, официально меня никто не оформил. Про все обязательные процедуры при устройстве на работу я узнал уже потом, после инцидента. Как мне быть теперь?
Вячеслав Мурованный

Официальное трудоустройство работника - гарантированное Конституцией Украины право на труд, реализовано путем заключения трудового договора.

При заключении трудового договора существуют определенные требования к его форме: трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным, в частности в случаях, когда на этом настаивает работник.

Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и сообщения центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии работника на работу.

Именно соблюдение письменной формы трудового договора при трудоустройстве дает работнику возможность осуществлять защиту своих трудовых прав в случае невыплаты или задержки в выплате заработной платы, а также других нарушениях трудового законодательства со стороны работодателя.

Что подразумевается под нелегальным трудоустройством?

Нелегальным трудоустройством следует считать наем работника на работу без официального трудоустройства, то есть без заключения трудового договора.

Какая наступает ответственность за использование наемного труда без заключения трудового договора?

Юридические и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в случае:
фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта);
оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время;
выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

В таком случае на работодателя налагается штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, а это на сегодня составляет 125 190 грн, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Также за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) установлена ​​административная ответственность, что влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц - предпринимателей, которые используют наемный труд, от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, за грубое нарушение законодательства о труде установлено также уголовную ответственность, в частности, за:
незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам или в связи с сообщением ним о нарушении требований Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции" другим лицом;
другое грубое нарушение законодательства о труде.

Такие действия наказываются:
штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тыс до 51 тыс грн;
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет;
или исправительными работами на срок до 2-х лет.

Какие особенности ответственности работодателя в отношении отдельных категорий наемных работников?

В случае, когда работодатель нарушает нормы законодательства в части трудоустройства касательно несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца, матери или лица, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, наказывается:
штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн)
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;
или исправительными работами на срок до 2-х лет;
или арестом на срок до 6 месяцев.

Куда можно обратиться за защитой своих прав?

В случае если работодатель использует наемный труд лица, допускает ее к рабочему месту, однако отказывается заключить трудовой договор с этим вопросом необходимо обратиться в:
Территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам труда
Суд

Для установления факта трудовых отношений в судебном порядке, рекомендуется иметь доказательства, подтверждающие факт того, что работник действительно работал в пользу работодателя - это могут быть любые письменные, фото -, видео -, аудио доказательства, показания свидетелей. В случае удовлетворения иска, работодатель будет обязан оформить трудовые отношения и сделать записи в трудовую книжку.

Хочу предостеречь наемных работников, которые сознательно идут на работу без официального трудоустройства. Помните, неофициальное трудоустройство и получение заработной платы в «конверте» лишают Вас гарантированного права на защиту со стороны государства в том числе, права на получение жилищных субсидий, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, права на пенсионное обеспечение и материальное обеспечение в связи с временной потерей трудоспособности в случае отсутствия страхового стажа.

В свою очередь, Минюст присоединился к мероприятию по детенизации рынка труда. Благодаря сотрудничеству с Государственной службой Украины по вопросам труда со своей стороны мы усиливаем контроль за официальным оформлением трудовых отношений, прежде всего, лицами, имеющими имущественные обязательства по решению суда, в том числе задолженность по уплате алиментов.

Куда обращаться за более подробной консультацией и разъяснениями?

Если у вас остались вопросы по этому поводу, пожалуйста, звоните в контактный центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213103, круглосуточно и бесплатно в пределах Украины. В центрах и бюро предоставление бесплатной правовой помощи по всей стране можно получить юридическую консультацию и правовую защиту.
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор