Криничанський район
www.krinich-rn.dp.gov.uaРОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

Про Порядок доступу до публічної інформації
в Криничанській районній раді

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності районної ради, реалізації прав громадян і юридичних осіб на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, керуючись Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про інформацію”, вважаю за необхідне:

1.Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Криничанська районна рада, згідно з додатком 1.
2. Затвердити форми запитів на отримання публічної інформації та журнал обліку робіт з надання виписок, фотографування, копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію згідно з додатком 2.
3.Визначити відповідальними особами за оприлюднення публічної інформації на офіційному Веб - сайті Криничанського району керуючу справами районної ради Коваль Т.І. та начальника організаційного відділу районної ради Панасенко Л.А., за організацію доступу до публічної інформації в апараті районної ради начальника загального відділу районної ради Ткаченко С.А.
4.Керуючій справами районної ради Коваль Т.І. привести у відповідність до покладених функцій положення про відділи та посадові інструкції працівників районної ради.
5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Черненка О.О., контроль залишаю за собою.


Голова районної ради В.Ф.ТАРАБРІН


смт Кринички
10 червня 2011 року
№ 39-р
Додаток 1
до розпорядження
голови районної ради
від 10 червня 2011 року
№ 39-рПОРЯДОК
доступу до публічної інформації в Криничанській районній раді


1. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації в Криничанській районній раді (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається в Криничанській районній раді.
1.2. Доступ до публічної інформації у Криничанській районній раді забезпечується шляхом:
систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному Веб-сайті Криничанського району, в засобах масової інформації, на інформаційних стендах, або будь-якими іншими способами;
надання інформації за запитами на інформацію.
2. Оприлюднення публічної інформації, що зберігається в Криничанській районній раді

2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається в районній раді:
інформація про районну раду (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);
інформація, що була отримана або створена у процесі діяльності районної ради, її відділами;
нормативно-правові та інші акти (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті районною радою, проекти рішень районної ради, що підлягають обговоренню;
порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що зберігається в районній раді);
плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;
інформація про склад депутатського корпусу районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради;
графік прийому громадян посадовими особами районної ради;
перелік і службові номери телефонів підприємств, організацій, установ, які перебувають у сфері управління районної ради;
іншу інформацію про діяльність районної ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.
2.2. Оприлюдненню не підлягають:
внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), пов’язані з напрямами діяльності районної ради та відділів районної ради, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;
розпорядження голови районної ради, що регламентують діяльність виконавчого апарату районної ради;
документи з кадрових питань;
документи бухгалтерського обліку та звітності.
2.3. Виконавчий апарат районної ради не надає інформацію за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2.4. Терміни оприлюднення публічної інформації:
інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;
проекти нормативно-правових та інших актів оприлюднюються не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
3. Надання інформації за запитами

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім’я голови районної ради в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочним) та підлягає реєстрації в день надходження у загальному відділі Криничанської районної ради.
3.2. Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.
У разі, якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.
У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
3.3. Письмовий запит на отримання публічної інформації складається відповідно до форм запитів згідно з додатком 2 до розпорядження голови районної ради та реєструється в журналі реєстрації документів розпорядника інформації.
3.4. У разі подання запиту в усній формі, спеціаліст загального відділу виконавчого апарату районної ради, відповідальний за реєстрацію документів, оформляє запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище спеціаліста, який оформив запит, його номер телефону та підпис.
3.5. Після розгляду керівництвом районної ради, запит повертається до загального відділу районної ради та передається на виконання посадовій особі (особам) виконавчого апарату районної ради, зазначеній (зазначеним) у резолюції.
3.6. Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, безпосереднім виконавцем та підписується головою районної ради. Після цього запит реєструється у загальному відділі районної ради та відправляється заявникові.
3.7. У разі, якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією і не зобов’язана володіти нею, відповідно до своїх повноважень, або порушені інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.
У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис.
3.8. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться в приміщенні Криничанської районної ради.
4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником голові районної ради або до суду.

Заступник голови районної ради О.О.ЧЕРНЕНКО

Виконавець:
Іваніків Т.В.
Ткаченко С.А.Додаток 1 до додатка до розпорядження голови районної ради
від 10 червня 2011 року
№ 39-р

Форма 1 для подання інформаційного запиту
від юридичних осіб у письмовому вигляді
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Криничанська районна рада

Кому Голові районної ради
Організація, юридична особа
Прізвище, ініціали представника запитувача, посада
Загальний опис необхідної інформаціїАбо
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
(Зазначити поштову адресу)
Факсом(Зазначити номер факсу)
Електронною поштою(Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Телефон для зв’язку
Дата запиту, особистий підписФорма 2 для подання інформаційного запиту
від фізичних осіб у письмовому вигляді
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації Криничанська районна рада

Кому Голові районної ради
Прізвище, ініціали запитувача
Загальний опис необхідної інформації
Або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
(Зазначити поштову адресу)
Факсом(Зазначити номер факсу)
Електронною поштою(Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Телефон для зв’язку
Дата запиту, особистий підпис

Форма 3 для подання інформаційного запиту від об’єднання громадян у письмовому вигляді
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації Криничанська районна рада

Кому Голові районної ради
Організація ,

колектив
Загальний опис необхідної інформації
Або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
Просимо надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
(Зазначити поштову адресу)
Факсом(Зазначити номер факсу)
Електронною поштою(Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Телефон для зв’язку
Дата запиту, підписПрізвище, ініціали спеціаліста
№ телефону
дата, підпис
Форма 4 для подання інформаційного запиту
від юридичних осіб в усній формі
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації Криничанська районна рада

Кому Голові районної ради
Організація, юридична особа
Прізвище, ініціали представника запитувача, посада
Загальний опис необхідної інформаціїАбо
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
(Зазначити поштову адресу)
Факсом(Зазначити номер факсу)
Електронною поштою(Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту,
особистий підпис запитувача

Прізвище, ініціали спеціаліста
№ телефону
дата, підпис

Форма 5 для подання інформаційного запиту
від фізичних осіб в усній формі
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації Криничанська районна рада

Кому Голові районної ради
Прізвище, ініціали запитувача
Загальний опис необхідної інформації


Або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
(Зазначити поштову адресу)
Факсом(Зазначити номер факсу)
Електронною поштою(Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту

Прізвище, ініціали спеціаліста
№ телефону
дата, підпис

Форма 6 для подання інформаційного запиту
від об’єднання громадян в усній формі
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації Криничанська районна рада

Кому Голові районної ради
Організація ,

колектив
Загальний опис необхідної інформації
Або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
Просимо надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
(Зазначити поштову адресу)
Факсом(Зазначити номер факсу)
Електронною поштою(Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Телефон для зв’язку
Дата запиту, підписПрізвище, ініціали спеціаліста
№ телефону
дата, підпис

Заступник голови районної ради О.О.ЧЕРНЕНКОДодаток 2 до додатка до розпорядження голови районної ради від
10 червня 2011 року
№ 39-р

Журнал
обліку робіт з надання виписок, фотографування,
копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію


№ з/п
Дата і реєстрацій-
ний номер документа
(запиту)
Прізви-
ще, ініціали заявника
Дані про заявника (поштова або електронна адреса, телефон
для зв’язку)
Номер, дата та назва докумен-
та,
наданого за запитом
Вид проведе-
них
робіт
з докумен-
том
Відмітка про виконання (№ вихідно-
го документа, дата)Заступник голови районної ради О.О.ЧЕРНЕНКО