Криничанський район
www.krinich-rn.dp.gov.ua


Сектор правового забезпечення та кадрової роботи апарату – 9-14-60
Хмелюк Юлія Юхимівна –завідувач сектору
Основні завдання сектору: Основними завданнями сектору правового забезпечення та роботи зхі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства;
- забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів щодо захисту їх законних прав та інтересів;
- організація єдиного порядку діловодства за зверненнями громадян в апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації згідно з вимогами чинного законодавства в Україні;
- проведення особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації у приміщенні райдержадміністрації і за місцем праці та проживання громадян;
- отримання звернень громадян та оперативного реагування на порушені питання через органи виконавчої влади вищого рівня, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації району
Проведення моніторингу звернень громадян в райдержадміністрації за єдиною програмою.


Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату
Громик Тетяна Вікторівна – начальник відділу, - т. 9-14-51

Основні завдання відділу: Основними завданнями відділу є організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.
узагальнює досвід їх роботи та надає практичну допомогу щодо її поліпшення.


Сектор діловодства, контролю та організаційної роботи апарату
Ашурко Лілія Олексіївна - завідувач сектору, - т. 9-13-15

Основні завдання відділу: Основними завданнями відділу є здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату.
Здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.
Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.
Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій відділами, управліннями та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомами сільських та селищних рад, керівниками підприємств, установ та організацій району. Підготовка проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Організація роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації. Прийняття інформаційних запитів, що надходять до райдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх реєстрації, своєчасного опрацювання, контроль за наданням відповідей на запити у строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

Відділ ведення Державного реєстру виборців
Мала Анна Миколаївна - начальник відділу, - т. 9-14-70

Основні завдання відділу: Основним завданням відділу є ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу Криничанського району; складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату
Попруга Наталія Леонідівна, - т. 9-13-15

Основні завдання:
- участь у реалізації державної антикорупційної політики;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
- участь в інформаційному і науково-дослідницькому забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, а також у міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;
- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання та протидії корупції

Сектор інфраструктури, енергетики та охорони довкілля
Ус Ольга Олександрівна - завідувач сектору, - т. 9-22-85

Основні завдання сектору: Реалізація державної політики економічного і соціального розвитку, державної цінової політики, державної регіональної політики, державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства, державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг, державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави.
Підтримка та сприяння розвитку підприємництва і ділової активності. Сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення раціонального використання виробничо-технічного потенціалу району, його природних, трудових і фінансових ресурсів. Виконання окремих повноважень, делегованих райдержадміністрації районною радою.

Управління соціального захисту населення
Миколайчук Василь Іванович - начальник управління, - т. 9-10-36

Основні завдання управління: Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі оплати, охорони та умов праці, зайнятості, збереження і розвитку трудового потенціалу, а також захисту соціально незахищених громадян, соціального страхування, соціального обслуговування населення на території району.
Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілковими органами та організаціями роботодавців.

Призначення та виплата встановлених законодавством державних допомог, адресної соціальної допомоги, цільової грошової допомоги, призначення та перерахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг малозабезпечених громадян та сімей з дітьми, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення.
Здійснення разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та всебічний розвиток надомних форм їх обслуговування.
Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

Фінансовий відділ
Радчук Тетяна Миколаївна - начальник відділу, - т. 9-25-09

Основні завдання управління: Сприяння реалізації державної бюджетної політики на території району. Підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення.
Складання та подання на розгляд районній державній адміністрації проекту районного бюджету, а після затвердження районною радою разом з головними розпорядниками бюджетних коштів - забезпечення його виконання.
Подання місцевим органам виконавчої влади, податковим і контролюючим органам пропозицій щодо вжиття заходів, які б сприяли виконанню доходної частини бюджету.
Внесення пропозицій щодо удосконалення фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, міжбюджетних взаємовідносин, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.
Здійснення попереднього контролю за дотриманням бюджетними установами та організаціями чинного законодавства при складанні бюджету та проведенні фінансування.

Надання методичної допомоги виконкомам селищних, сільських рад в організації формування, затвердження та виконання відповідних бюджетів.

Архівний відділ
Міляр Володимир Михайлович – начальник відділу, - т. 9-13-99

Основні завдання сектору: Реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району.
Координація діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного Архівного Фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання.


Сектор культури, туризму, національностей та релігії -
Дмитренко Тетяна Миколаївна – завідувач сектору, т. 9-11-78

Основні завдання відділу: Реалізація державної політики в галузі культури, управління закладами, підприємствами, організаціями культури, які функціонують на території району;

Розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури, комплексне вирішення проблем галузі в районі;

Сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, національних меншин, які проживають в районі;
Організація матеріально-фінансового забезпечення закладів, підприємств і організацій культури, які функціонують в районі.

Сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Фролова Олена Олександрівна - завідувач сектору, т. 9-16-80

Основні завдання сектору: Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури району, координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів, поліпшення їх архітектурного вигляду, додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.
Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів в межах визначених повноважень.


Сектор освіти, молоді та спорту
Одринська Ірина Дмитрівна - завідувач сектору, - т. 9-11-48

Основні завдання відділу: Здійснення керівництва роботою навчальних закладів району, контроль за дотриманням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання, інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Проведення атестації навчальних закладів району щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками.
Прогноз потреби району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладення договорів з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проведення аналізу стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти.
Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції, сприяння наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вжиття заходів по соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, аналіз їх використання.

Впровадження навчальних планів і програм, рекомендованих Міносвіти України, затвердження навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, внесення пропозицій щодо застосування експериментальних планів і програм.
Організація навчання обдарованих дітей та внесення пропозицій до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназій, колегіумів, ліцеїв, шкіл-комплексів, спеціалізованих шкіл, тощо), їх матеріальну підтримку, проведення в установленому порядку олімпіад та інших змагань серед учнів, створення міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки.
Координація роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створення в районі розгалуженої служби соціально-педагогічного патронажу, сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
Організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів.
Формування та реалізація державної політики у сфері поліпшення становища молоді, сім’ї, жінок та дітей, демографічної ситуації, заохочення материнства, забезпечення здорового способу життя, всебічного розвитку молоді та дітей, їх виховання на засадах гуманізму. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення прав та інтересів сім’ї, жінок, молоді та дітей; Виконання Цільової і Комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”


Відділ взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи
Високопоясний Ігор Олександрович- начальник відділу - т. 9-22-98

Основні завдання:
Реалізація державної політики у сфері забезпечення законності правопорядку, додержання прав і свобод громадян, реформування правоохоронних органів та судової системи;
Координація діяльності територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади, на які законом України покладено обов'язки забезпечення громадської безпеки та громадського порядку, боротьби зі злочинністю, її організованими формами та сприяння їм у виконанні покладених на ці органи завдань;
Забезпечення взаємодії з правоохоронним, контролюючими та судовими органами, військовими формуваннями під час ліквідації надзвичайних ситуацій;
забезпечення виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
Забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, військовослужбовців, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання службових обов'язків та звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів.
Забезпечення виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи, здійснення заходів пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району.
Організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.
Організація, координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого функціонування в цих умовах;

- недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;
- своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;
- запобігання розголошенню секретної інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;
- виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації;
- організація та ведення секретного діловодства.


Служба у справах дітей
Діброва Олександр Васильович - начальник служби, - т. 9-11-21

Основні завдання служби: Реалізація державної політики стосовно неповнолітніх з питань соціального та правового захисту, профілактики правопорушень серед них, у тому числі надання неповнолітнім інформаційної, правової, психолого-педагогічної, медичної та інших форм допомоги.
Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчинених ними правопорушень та здійснення контролю за виконанням цих заходів.