Криничанський район
www.krinich-rn.dp.gov.uaЗатверджено розпорядженням голови Криничанської
районної ради від 10 червня 2011 року № 39-рПОРЯДОК
доступу до публічної інформації в Криничанській районній раді


1. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації в Криничанській районній раді (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається в Криничанській районній раді.
1.2. Доступ до публічної інформації у Криничанській районній раді забезпечується шляхом:
систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному Веб-сайті Криничанського району, в засобах масової інформації, на інформаційних стендах, або будь-якими іншими способами;
надання інформації за запитами на інформацію.
2. Оприлюднення публічної інформації, що зберігається в Криничанській районній раді

2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається в районній раді:
інформація про районну раду (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);
інформація, що була отримана або створена у процесі діяльності районної ради, її відділами;
нормативно-правові та інші акти (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті районною радою, проекти рішень районної ради, що підлягають обговоренню;
порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що зберігається в районній раді);
плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;
інформація про склад депутатського корпусу районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради;
графік прийому громадян посадовими особами районної ради;
перелік і службові номери телефонів підприємств, організацій, установ, які перебувають у сфері управління районної ради;
іншу інформацію про діяльність районної ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.
2.2. Оприлюдненню не підлягають:
внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), пов’язані з напрямами діяльності районної ради та відділів районної ради, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;
розпорядження голови районної ради, що регламентують діяльність виконавчого апарату районної ради;
документи з кадрових питань;
документи бухгалтерського обліку та звітності.
2.3. Виконавчий апарат районної ради не надає інформацію за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2.4. Терміни оприлюднення публічної інформації:
інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;
проекти нормативно-правових та інших актів оприлюднюються не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
3. Надання інформації за запитами

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім’я голови районної ради в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочним) та підлягає реєстрації в день надходження у загальному відділі Криничанської районної ради.
3.2. Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.
У разі, якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.
У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
3.3. Письмовий запит на отримання публічної інформації складається відповідно до форм запитів згідно з додатком 2 до розпорядження голови районної ради та реєструється в журналі реєстрації документів розпорядника інформації.
3.4. У разі подання запиту в усній формі, спеціаліст загального відділу виконавчого апарату районної ради, відповідальний за реєстрацію документів, оформляє запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище спеціаліста, який оформив запит, його номер телефону та підпис.
3.5. Після розгляду керівництвом районної ради, запит повертається до загального відділу районної ради та передається на виконання посадовій особі (особам) виконавчого апарату районної ради, зазначеній (зазначеним) у резолюції.
3.6. Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, безпосереднім виконавцем та підписується головою районної ради. Після цього запит реєструється у загальному відділі районної ради та відправляється заявникові.
3.7. У разі, якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією і не зобов’язана володіти нею, відповідно до своїх повноважень, або порушені інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.
У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис.
3.8. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться в приміщенні Криничанської районної ради.
4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником голові районної ради або до суду.